RM No. 292, s. 2019 - Resulta ng 2019 Panrehiyong Paligsahan sa Ispelling : IISPEL MO!